ಪರಿಚಯ

ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ರಫ್ತಿಗೆ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಾರನ್ನಾಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗಮ ಹನ್ನೇರಡು ನಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಸುರುಳಿ ಹಗ್ಗ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಏಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿಕ ಹುರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.                          

ನಿಗಮ ೭೫ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಘಟಕಗಳು ಹುರಿ, ಹಗ್ಗ, ಕರ್ಲ್ಲಡ್ ರೋಪ್, ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ೧೫೦೦ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಗಮ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹನ್ನೇರಡು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ವಾಹನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾಟ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದೆಹಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಂತಾದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

 

 

 
ಹೆಸರು :
ದೂರವಾಣಿ:
ಇಮೇಲ್ :
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು: